Trumpalaikės prekybos taisyklės. Susisiekite su mumis

Trumpalaikiai kreditai

svetainės, kuriose prekiaujama nem kriptovaliuta kodėl kriptovaliutų kasybos pelnas mažas

Sąvokos 1. Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos: a "gamintojų organizacijos" — tai Reglamento EB Nr. Gamintojų organizacijos, kurių investiciniai prekiautojai kriptovaliuta buveinės yra valstybėje narėje, gali dalyvauti Reglamento EB Nr.

Šiame reglamente bet kokios nuorodos į gamintojų organizacijas aiškinamos kaip nuorodos į gamintojų organizacijų asociacijas. Prekybos metai tokia prasme, kaip vartojama Reglamento EB Nr. Gamintojų organizacijoms, pristatančioms mandarinus ir klementinas, pagalba skiriama tik produktams, pristatytiems perdirbimo pramonei nuo spalio 1 d.

Nuotolinė prekyba, elektroninė prekyba ir prekyba per elektronines sąsajas

Gamintojų organizacijoms, pristatančioms satsumas, pagalba skiriama trumpalaikės prekybos taisyklės produktams, pristatytiems perdirbimo pramonei nuo spalio 1 d. Konkrečiais prekybos metais Reglamento EB Nr. Plotai turi būti deklaruoti hektarais, nurodant du skaitmenis po dešimtainio kablelio. Reglamento EB Nr. Jos sudaromos atskirai kiekvienam iš minėto reglamento 1 straipsnyje išvardytų pagrindinių trumpalaikės prekybos taisyklės ir kiekviena jų turi identifikacijos numerį.

Sutartys gali būti tokių formų: a sutartis tarp gamintojų organizacijos ir perdirbėjo; b tiekimo įsipareigojimas, jei gamintojų organizacija veikia kaip perdirbėjas. Bet kuriuo metu dėl kiekvieno Reglamento EB Nr. Saldžiųjų apelsinų, mandarinų, klementinų, satsumų, citrinų, mažųjų greipfrutų ir didžiųjų greipfrutų perdirbėjai, pageidaujantys pirmą kartą dalyvauti pagalbos sistemoje, valstybės narės, kurioje yra jų perdirbimo įmonės, kompetentingoms institucijoms iki tos valstybės nustatytos datos pateikia paraišką.

Šioje paraiškoje turi būti aiškiai nurodyti perdirbėjo valandiniai perdirbimo pajėgumai ir, jei reikia, kiekvienos perdirbėjo eksploatuojamos perdirbimo įmonės valandinis išgavimo, pasterizavimo ir koncentravimo pajėgumas.

Valstybės narės, kuriose atitinkamai produkcijai nustatytos nacionalinės ribos, pateiktos Reglamento EB Nr. Šie reikalavimai užtikrina, kad perdirbėjų pajėgumai būtų pakankami reikalingoms operacijoms įvykdyti.

Valstybių narių, kuriose atitinkamai produkcijai nustatytos nacionalinės ribos, kompetentingos institucijos, išnagrinėjusios paraiškas, pateiktas tų valstybių teritorijose perdirbimo įmones turinčių perdirbėjų, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki prekybos metų pradžios kiekvienam produktui paskelbia patvirtintų perdirbėjų ir jų perdirbimo įmonių sąrašą.

T Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo

Valstybės narės, kuriose atitinkamam produktui nėra nustatyta nacionalinių ribų, pateiktų Reglamento EB Nr. Perdirbėjus, kurių perdirbimo įmonės yra valstybės narės, kurioje atitinkamam produktui nustatyta nacionalinė riba, pateikta Reglamento EB Nr.

Trumpalaikės sutartys sudaromos ne mažiau kaip penkiems visiems ir iš eilės einantiems atitinkamų prekybos metų mėnesiams. Daugiametės sutartys tokia prasme, kaip vartojama Reglamento EB Nr.

Sudarant sutartis dėl klementinų, atskiros sutartys turi būti sudarytos dėl dviejų galimų žaliavos perdirbimo būdų: perdirbimo į sultis arba skilteles.

Aikštelių ir mokamų zonų taisyklės I. Prieš naudojimąsi automobilių parkavimo aikštelėmis ir mokamomis zonomis arba elektroninės sąskaitos išrašymo paslauga, Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Šios Taisyklės taikomos Vartotojams, parkuojantiems automobilius Bendrovei nuosavybės teise priklausančios ar kitu teisėtu pagrindu valdomose uždarose automobilių stovėjimo aikštelėse arba mokamose zonose. Aikštelės — Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos uždaros uniPark automobilių parkavimo aikštelės išskyrus trumpalaikės prekybos taisyklės greta Vilniaus, Kauno, Varšuvos ir Rygos oro uostų, naudojimąsi kuriomis reglamentuoja Bendrovės sudarytos Oro uosto aikštelių internetinės rezervacijos taisyklėspatekimas į kurias ribojamas automatiniais barjerais bei mokamos zonos, kurių sąrašas pateikiamas Bendrovės tinklapyje www.

Tų pačių šalių tais pačiais prekybos metais sudarytos dvi trumpalaikės sutartys turi būti nenutrūkstamos ir tarpusavyje nepersidengti. Daugiametėse sutartyse investuoti 300 USD į bitkoinus būti numatyta tiek sutartį pasirašančių gamintojų organizacijos narių produkcija, tiek ir kitų gamintojų organizacijų narių produkcija, jei taikomos Reglamento EB Nr.

Kad būtų suteikta teisė gauti pagalbą, nustatytą Reglamento EB Nr. Sutartyse nurodoma, visų pirma: - sutartį pasirašančios gamintojų organizacijos pavadinimas ir adresas; - perdirbėjo pavadinimas ir adresas; - žaliavų kiekiai, kurie turės būti pristatyti perdirbti, o jei sudaromos daugiametės sutartys — tie kiekiai suskirstomi pagal prekybos metus; - numatytas laikotarpis ir laikinas tiekimų perdirbėjams grafikas; - perdirbėjų įsipareigojimas perdirbti pagal konkrečią sutartį pristatytus kiekius; - gamintojų organizacijoms mokama žaliavų supirkimo kaina, kuri gali skirtis priklausomai nuo veislės ir arba kokybės, ir arba pristatymo laikotarpio; šios lėšos sumokamos tik bankiniu ar pašto pervedimu.

Sutartyje turi būti nurodytas ir pristatymo etapas, kuriam šios straipsnio dalies f punkte minėta kaina yra taikoma, ir mokėjimo terminai. Bet koks atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai nuo kiekvienos siuntos pristatymo mėnesio pabaigos.

Tuo atveju, kai sudaromos trumpalaikės sutartys, šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodyta kaina abiejų šalių susitarimu gali būti patikslinta, sudarant 11 straipsnio 1 dalyje nurodytus pakeitimus raštu ir tik dėl tuose pakeitimuose nurodytų papildomų kiekių.

Daugiamečių sutarčių atveju kaina, nurodyta šio straipsnio 1 dalies f punkte, turi būti nustatoma trumpalaikės prekybos taisyklės prekybos metams tada, kai pasirašoma atitinkama sutartis. Vis dėlto kaina, taikoma konkretiems prekybos metams, abiem šalims sutarus ir sudarius sutarties pakeitimą raštu, gali būti patikslinta iki tų prekybos metų lapkričio 1 d. Kiekvieno gamintojo pavadinimą ir adresą, trumpalaikės prekybos taisyklės šio straipsnio a punkte, galima pakeisti bet trumpalaikės prekybos taisyklės kita informacija, kuri pagal nacionalinius teisės aktus turi būti pateikta tam, kad kompetentingos institucijos galėtų vienareikšmiškai nustatyti gamintoją.

Toks pranešimas kompetentingai institucijai turi būti išsiųstas ne vėliau kaip iki 12 straipsnio 2 dalyje nurodyto galutinio termino.

Valstybės narės nustato datą -asiki kurios gamintojų organizacijos, kurių pagrindinės buveinės yra jų teritorijoje, turi sudaryti trumpalaikes sutartis. Bet kuriuo atveju trumpalaikės sutartys sudaromos: a ne vėliau kaip iki tų prekybos metų lapkričio 1 d. Daugiametės sutartys sudaromos ne vėliau kaip iki tų prekybos metų lapkričio 1 d.

Nuotolinė prekyba, elektroninė prekyba ir prekyba per elektronines sąsajas | EY vedlys

Tais atvejais, kai sudaromos trumpalaikės sutartys, 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje perdirbimo sutartyje nustatytas pradinis kiekis gali būti pakeistas: a abiejų šalių susitarimu, sudarant trumpalaikės prekybos taisyklės arba du pakeitimus raštu, jeigu tai trumpalaikė sutartis, sudaroma ne mažiau kaip greito praturtėjimo schemos visiems ir iš eilės einantiems mėnesiams; arba b abiejų šalių susitarimu, sudarant vieną pakeitimą raštu, jeigu tai trumpalaikė sutartis, sudaroma ne mažiau kaip penkiems, bet mažiau kaip aštuoniems visiems ir iš eilės einantiems bloga bitcoin investicija. Tais atvejais, kai sudaromos daugiametės sutartys, nustatyti metiniai pradiniai kiekiai tokia prasme kaip vartojama 7 straipsnio 1 dalies c punkte vieną kartą per prekybos metus gali būti pakeisti abiem šalims sutarus raštu.

Pakeitime turi būti nurodytas sutarties, kuri tuo pakeitimu keičiama, trumpalaikės prekybos taisyklės numeris. Pakeitimai sudaromi iki konkrečių prekybos metų vasario 28 d.

Gamintojų organizacijos, pasirašančios sutartis, kiekvienos sutarties ir bet kokio jos pakeitimo kopijas išsiunčia valstybės narės, kurioje yra gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, kompetentingoms institucijoms ir, jei taikoma, valstybės narės, kurioje vyks perdirbimas, kompetentingoms institucijoms.

32003R2111

Visas vieno produkto kiekis, numatytas atitinkamos gamintojų organizacijos pasirašytose sutartyse, negali būti didesnis kaip numatytas perdirbti kiekis, tos gamintojų organizacijos nurodytas pagal 9 straipsnio pirmos pastraipos c punktą ir 15 straipsnio 1 dalies c punktą.

Kompetentingos institucijos turi trumpalaikės prekybos taisyklės šio straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje minėtas kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo arba jos pakeitimo atlikimo ir ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki pristatymų pradžios. Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali priimti sutartis ir jų pakeitimus, kuriuos jų kompetentingos institucijos gauna pasibaigus šios straipsnio dalies pirmojoje pastraipoje nustatytam terminui, jei toks pavėluotas priėmimas neturi neigiamos įtakos su produkcija susijusios pagalbos sistemos kontrolei.

Bet kuriuo atveju jokios Bendrijos pagalbos lėšos neišmokamos už gamintojų organizacijų perdirbėjams pristatytus žaliavų kiekius, kol kompetentingos institucijos nėra gavusios šio straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje minėtų kopijų.

Tuo pačiu metu atitinkamai valstybei narei pateikiama visa informacija, būtina pagalbos sistemai valdyti ir patikrinti.

  • Urėdijos nori tobulinti prekybos mediena taisykles | ltik.lt
  • Į kokią naują kriptovaliutą investuoti 2022 m
  • MEDIENOS PREKYBOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAI | BALTPOOL
  • Trumpalaikiai kreditai - Šiaulių bankas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad: a tokią informaciją turi pateikti tik naujos gamintojų organizacijos ar nauji perdirbėjai, jei būtina informacija apie kitus jau yra gauta; b tokia informacija turi būti apie vienerius prekybos metus, kelerius prekybos metus arba apie neribotą laikotarpį. Ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki pristatymų arba perdirbimo pradžios kiekvienais prekybos metais gamintojų organizacijos ir perdirbėjai kompetentingoms institucijoms praneša, kurią savaitę turi prasidėti pristatymai ir perdirbimas.

  • Trumpalaikė prekių nuoma - ALSO Lietuva UAB
  • Kriptovaliutų profesionalus prekiautojas yorumları
  • EUR-Lex - R - LT
  • Aikštelių ir mokamų zonų taisyklės - Unipark

Laikoma, kad gamintojų organizacijos ir perdirbėjai šį įsipareigojimą įvykdė, jei jie pateikia įrodymų, kad ne vėliau kaip prieš aštuonias darbo dienas iki minėtos datos išsiuntė šią informaciją. Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali priimti gamintojų organizacijų ir perdirbėjų pranešimus ir po šio straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

Urėdijos nori tobulinti prekybos mediena taisykles

Tačiau tokiais atvejais gamintojų organizacijoms ir perdirbėjams pagalba už jau pristatytus arba pristatomus kiekius neteikiama, jei negali būti atlikti kompetentingas institucijas tenkinantys patikrinimai, skirti nustatyti, ar laikomasi pagalbai gauti nustatytų reikalavimų. Sutartis pasirašanti gamintojų organizacija nusiunčia valstybės narės, kurioje yra šios gamintojų organizacijos trumpalaikės prekybos taisyklės buveinė, kompetentingoms institucijoms šią informaciją apie kiekvieną produktą: a visų gamintojų, su kuriais sudarytos sutartys, pavadinimus ir adresus bei sklypus, kuriuose kiekvienas gamintojas augina žaliavas, charakterizuojantys duomenis ir informaciją trumpalaikės prekybos taisyklės, šių sklypų plotus; b apskaičiuotą visą derlių; c numatomus perdirbti kiekius; d gamintojų organizacijos vidutinį derlingumą iš hektaro ir šio kiekio vidutinį procentinį dydį, pateiktą perdirbti per dvejus pastaruosius prekybos metus.

Kiekvieno gamintojo pavadinimas ir adresas, minimi šios straipsnio dalies a punkte, gali būti pakeisti bet kuria kita informacija, kuri pagal nacionalinius teisės aktus turi būti pateikta tam, kad kompetentingos institucijos galėtų vienareikšmiškai nustatyti gamintoją. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją suinteresuotos gamintojų organizacijos arba individualūs gamintojai pateikia sutartį pasirašančiai gamintojų organizacijai, kuri tokią informaciją turi pateikti valstybės narės paskirtai institucijai, jei sutartį pasirašanti gamintojų organizacija: a parduoda perdirbti skirtus kiekius, kuriuos išaugino kitų gamintojų organizacijų nariai pagal Reglamento EB Nr.

Kad įgytų teisę gauti pagalbą, šio straipsnio 2 dalyje nurodytos gamintojų organizacijos ir individualūs gamintojai turi pasirašyti susitarimą trumpalaikės prekybos taisyklės gamintojų organizacija, pasirašančia sutartį. Tokie susitarimai sudaromos dėl visos citrusų vaisių produkcijos, kurią perdirbimui pateikia minėtos gamintojų organizacijos ir suinteresuotieji individualūs gamintojai, o tuose susitarimuose turi būti nurodyti bent šie duomenys: a susitarime numatytų prekybos metų skaičius; b perdirbimui pristatomi kiekiai, suskirstyti pagal gamintojus ir produktus, bei pagrįsti tiekimų grafiku, kaip tai nurodyta 7 straipsnio 1 dalies d punkte; c susitarimo nevykdymo pasekmės.

Trumpalaikiai kreditai

Valstybės narės trumpalaikės prekybos taisyklės priimti papildomų nuostatų dėl šios straipsnio dalies pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų, visų pirma dėl gamintojų organizacijų ar individualių gamintojų mokėtinos bitcoin pelnas deutsch tais atvejais, kai jie nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, ir dėl gamintojų organizacijų ar su sutartis pasirašančiomis gamintojų organizacijomis susijusių individualių gamintojų pateiktų neteisingų deklaracijų.

Valstybės narės nustato datą, iki kurios šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms išsiunčiama šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija geri būdai užsidirbti pinigų koledže su šio straipsnio 3 dalyje nurodytų susitarimų kopijomis užtikrinant, kad būtų atlikti reikalingi patikrinimai.

Jei gamintojas įstoja į gamintojų organizaciją ar individualus gamintojas pasirašo susitarimą su gamintojų organizacija po šio straipsnio 4 dalyje nurodytų datų, šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyta informacija ir, kai taikoma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytų susitarimų kopijos, susijusios su naujuoju nariu ar individualiu gamintoju, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo narystės įsigaliojimo išsiunčiamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

IV SKYRIUS 16 straipsnis Minimalūs kokybės reikalavimai Produktai, kuriuos pagal sutartis perdirbėjams pateikia gamintojų organizacijos, turi atitikti I priede nustatytus minimalius kokybės reikalavimus. Apie kiekvieną pristatymą gamintojų organizacija ne vėliau kaip iki prieš pristatymą einančios darbo dienos 18 val.

greičiausias būdas legaliai praturtėti bitcoin prekybininko privatus raktas

Šiame pranešime nurodomi pristatomi kiekiai, naudojamos transporto priemonės identifikavimo duomenys ir sutarties, susijusios su tuo pristatymu, identifikacijos numeris. Toks pranešimas siunčiamas elektroninėmis trumpalaikės prekybos taisyklės, o institucijos, kurioms skirtas toks pranešimas, saugo tokio pranešimo įrašą ne trumpiau kaip trejus metus.

Suinteresuotos valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti papildomos informacijos, kurią laiko būtina atliekant fizinį pristatytos produkcijos patikrinimą.

cfd prekybos signalai geriausia investicija į kriptovaliutas

Jeigu šios straipsnio dalies antrojoje pastraipoje nurodyti duomenys pakeičiami po to, kai apie juos buvo pranešta, apie pakeistus duomenis pranešama tokiu pat būdu, kaip trumpalaikės prekybos taisyklės darant pirminį pranešimą, prieš tiekimų pradžią. Pirminis pranešimas gali būti keičiamas tik vieną kartą.

Aikštelių ir mokamų zonų taisyklės

Remdamosi tiek su gamintojų organizacijomis, tiek su perdirbėjais susijusios rizikos analize, kurią atliko suinteresuota valstybė narė, kompetentingos institucijos gali atleisti gamintojų organizaciją nuo įsipareigojimo pranešti apie kiekvieną pristatymą arba gali reikalauti mažiau išsamios informacijos, jeigu tai neturi neigiamos įtakos su produkcija susijusios pagalbos sistemos kontrolei. Visoms pagal sutartį pristatytoms ir perdirbimo gamykloje perdirbti priimtoms produktų partijoms išduodamas pristatymo patvirtinimas, jame nurodant: a iškrovimo datą ir trumpalaikės prekybos taisyklės b naudotų transporto priemonių identifikavimo duomenis; c sutarties, susijusios su siunta, identifikacijos numerį; d bruto svorį ir neto svorį; e kai taikoma, sumažinimo normą, apskaičiuotą vadovaujantis I priede nustatytais minimaliais kokybės reikalavimais.

Pristatymo patvirtinimai parengiami keturiais egzemplioriais. Juos pasirašo perdirbėjas ar jo atstovas bei gamintojų organizacija ar jos atstovas. Visi patvirtinimai turi identifikacijos numerį.

geriausias Forex signalų teikėjas JK bitcoin nustoja prekiauti

Ir perdirbėjai, ir gamintojų organizacijos saugo po vieną trumpalaikės prekybos taisyklės patvirtinimo egzempliorių. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po pristatymo savaitės gamintojų organizacija nusiunčia valstybės narės, kurioje yra jos pagrindinė buveinė, kompetentingoms institucijoms ir, kai taikoma, valstybės narės, kurioje vyksta perdirbimas, kompetentingoms institucijoms kopiją arbą rašytinį pranešimą telekomunikacijų priemonėmis arba elektroninį laišką, kuriame pateikiama šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

Ne vėliau kaip vieną mėnesį prieš prekybos metų pradžią valstybės narės, kuriose atitinkamam produktui yra nustatyta nacionalinė riba, pateikta Reglamento EB Nr.

Kai perdirbimas vyksta kitoje valstybėje narėje ir siekiant užtikrinti ir sustiprinti kompetentingų institucijų atliekamus reikiamus fizinius patikrinimus, valstybė narė, kurioje vyksta perdirbimas, ir valstybė narė, kurioje yra sutartį pasirašančios gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, nustato reikalingas bendras nuostatas ir administracinę tvarką dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtų pranešimų ir pristatymo patvirtinimų.

Suinteresuotos valstybės narės, visų pirma, bendrai nustato naudojamų trumpalaikės prekybos taisyklės priemonių identifikacijos tvarką, kurios turi būti laikomasi gamintojų organizacijų pateikiamuose pranešimuose ir pristatymo patvirtinimuose.

Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo

Suinteresuotos valstybės narės paskelbia šią transporto priemonių identifikavimo tvarką pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas. Jeigu visa partija ar jos dalis priklauso gamintojams, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose, sutartį pasirašiusi gamintojų organizacija nusiunčia šio straipsnio 2 dalyje numatyto pristatymo patvirtinimo kopijas visoms suinteresuotoms gamintojų organizacijoms ir individualiems gamintojams.

Nuotolinė prekyba, elektroninė prekyba ir prekyba per elektronines sąsajas Nuotolinė prekyba, elektroninė prekyba ir prekyba per elektronines sąsajas One Stop Shop OSS — tai sistema, kuri palengvina PVM prievolių vykdymą asmenims, kurie tiekia prekes ir arba teikia paslaugas ES teritorijoje. Apmokestinamasis asmuo gali įsiregistruoti PVM mokėtoju vienoje ES valstybėje narėje ir per šią valstybę narę vykdyti įsipareigojimus, susijusius su mokestinėmis prievolėmis visose ES valstybėse narėse. ES schema - schema, skirta prievolių, susijusių su ES vidaus nuotoline prekyba prekėmis, prekių tiekimo valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugų, kurias teikia ES, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, įvykdymui. ES trumpalaikės prekybos taisyklės mokestinis laikotarpis - kalendorinis ketvirtis. Ne ES schema — schema, kuris skirta ES neįsikūrusiems asmenims, kurie teikia paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, kai tokių paslaugų suteikimo vieta yra atitinkama ES valstybė narė.

Kiekvieną ketvirtį nuo prekybos metų pradžios ir ne vėliau kaip kito mėnesio tą dieną gamintojų organizacijos praneša valstybės narės kompetentingoms institucijoms, minėtoms šio straipsnio 1 dalyje, apie pristatytus kiekius pagal partijas ir produktus.

Pagal sutartį pristatyti kiekiai paskirstomi pagal sutartis ir atitinkamus pagalbos dydžius. Dokumentai, reikalaujami pagal nacionalinius teisės aktus, gali būti naudojami šio straipsnio tikslams pasiekti, jeigu juose yra visa šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

Kiekvieną šešių mėnesių laikotarpį nuo prekybos metų pradžios ir ne vėliau kaip kito mėnesio tą dieną perdirbėjai, sudarę trumpalaikės prekybos taisyklės su gamintojų organizacijomis, siunčia valstybės narės, kurioje yra šios gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė kompetentingoms institucijoms ir, kai taikoma, valstybės narės, kurioje vyksta perdirbimas, kompetentingoms institucijoms, šią pagal produktus suskirstytą informaciją: a kiekvienoje partijoje ir pagal kiekvieną sutartį gautas produkto kiekis bei produktų, gautų ne pagal tas sutartis, kiekis; b išgautų sulčių kiekiai, suskirstyti pagal Brikso koncentraciją, nurodant kiekius, išgautus iš pagal sutartis pristatytų partijų; c vidutinį sulčių išeigos iš žaliavų svorį ir šių sulčių Brikso koncentraciją; d išgautų skiltelių kiekiai, nurodant kiekius, išgautus iš pagal sutartis pristatytų partijų.

Kiekiai išreiškiami nurodant neto masę. Pranešimus pasirašo perdirbėjas, tuo patvirtindamas tų dvejetainis opcionas 25000 už sandorį teisingumą. Per 45 dienas nuo perdirbimo operacijų tais prekybos metais pabaigos perdirbėjai šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną produktą praneša šią informaciją: a gautus kiekius, suskirstytus pagal galutinį produktą; b pagal sutartį gautus kiekius, suskirstytus pagal pristatymo laikotarpius ir sutarčių rūšis trumpalaikes ar trumpalaikės prekybos taisyklės ; c pagal sutartį gautus kiekius, suskirstytus pagal galutinį produktą; d galutinių produktų, išgautų iš kiekvieno kiekio, nurodyto šios straipsnio dalies a punkte, kiekį; e kiekius galutinių produktų, išgautų iš kiekvieno šios straipsnio dalies c punkte nurodyto kiekio; f kiekvieno galutinio produkto kiekio atsargas perdirbimo operacijų pabaigoje tais prekybos metais.

Taip pat perskaitykite